วางแผนอย่างไรให้การเงินไหลลื่น

การวางแผนในเรื่องการเงินจะเป็นทางที่ช่วยเตรียมความพร้อมนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินได้  เริ่มปลูกฝังนิสัยทางด้านการใช้เงินและการออมอย่างมีเหตุผลตั้งแต่ในวัยเด็ก  เพื่อเป็นการฝึกวินัยทาง การเงินไว้และเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงานก็  จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการวางแผนเพื่อจัดสรรรายได้ให้เหมาะสมกับการออม   เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วจัดสรรรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม  และเมื่อมีครอบครัวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลทั้งคนในครอบครัวและตนเอง  จึงต้องมีความรับผิดชอบการเงินเพิ่มขึ้น    จนถึงเมื่อเกษียณอายุก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทางการเงิน  เพราะเป็นวัยที่ไม่มีรายรับเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่หรืออาจจะสูงในบางครั้ง

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน
1. ประเมินฐานะทางการเงิน
สิ่งที่จะสามารถสะท้อนฐานะทางการเงินได้อย่างแท้จริงไม่ใช่สินทรัพย์ที่เรามีอยู่  แต่หากเป็นความมั่นคงสุทธิที่เราสามารถประเมินได้โดยทำบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินและนำมาคำนวณ   คือ   สินทรัพย์หักหนี้สินเท่ากับความมั่นคงสุทธิ และควรจดบันทึกรับจ่ายประจำวัน   จะทำให้เห็นถึงพฤติกรรมทางการเงินได้ชัดขึ้น  เพราะรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกแจงออกมาแต่ละรายการจะได้รู้ ว่ามีรายการใดใช้จ่ายมากเกินหรือไม่มีความจำเป็นจะได้ตัดออกไป  หรือรายได้ทางใดที่น้อยไปจะได้หาทางเพิ่มได้อีก

2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
ควรจะมีกำหนดเวลาและมีการป้องเป้าหมายเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนขึ้น  ลำดับความสำคัญของเป้าหมาย  ความสามารถทางการเงินณช่วงเวลานั้น ๆ  เช่น  ตอนนี้รายได้น้อยและภาระทางการเงินมากก็อาจจะเลื่อนเป้าหมายที่ไม่สำคัญออกไปเพื่อให้เป้าหมายที่สำคัญได้บรรลุเป้าหมายก่อน

3. ทำแผนการเงิน
วันนี้มีแผนบริหารและการจัดทำแผนการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินอย่างไร  หรือหารายได้เพิ่มจากทางไหนหรือนำไปลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างไร  โดยจะต้องจัดสรรเวลารายได้ภาระทางการเงินโดยที่ไม่กดดันจนเกินไป

4. ทำตามตามแผนอย่างเคร่งครัด
สิ่งที่สำคัญมากก็คือความมีวินัยและความมุ่งมั่น  ถ้าหากขาดการจริงจังและความต่อเนื่องก็จะทำให้ยากขึ้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้
5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

ควรจะทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ  6 เดือนว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  หากมีเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนควรจะปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์